A A A
раскрутка сайта
szkoła podstawowa
+ Aktualności

Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie spieszyć, nie poniewierać - dziecko ma prawo by było tym czym jest.”

Janusz Korczak

Kuratorium Oświaty w Katowicach utworzyło stronę www.6latek.pl Strona adresowana jest przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z informacjami na przygotowanej stronie internetowej .

 Konkurs ,,Ruszaj się Kubusiu!"

 

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW

KLAS 0- III

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W GLIWICACH

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W V EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO Z CYKLU:

RUSZAJ SIĘ KUBUSIU!”

ŚNIEŻNOBIAŁY UŚMIECH MIESZKAŃCÓW STUMILOWEGO LASU”

 

Cel główny konkursu:

Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci,

Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,

Rozwijanie wrażliwości estetycznej,

Promowanie twórczości dziecięcej,

Zachęcanie dzieci do czytania książek i kreatywnego wykorzystania tekstów.

I. Organizator Konkursu

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Ul. Jana Śliwki 8 tel. (32)270 57 07,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-III Szkół Podstawowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej oraz napisanie krótkiego wiersza (4- 8 wersów) zachęcającego mieszkańców Stumilowego Lasu do dbania o higienę jamy ustnej.

REGULAMIN:

-Wiersz powinien być przygotowany samodzielnie,

- Wierszyk umieszczamy bezpośrednio na pracy lub na osobnej kartce,

- Ilustracja powinna być umieszczona na jednej kartce formatu A4, Technika pracy dowolna, ale nie przestrzenna.

-Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca , numer telefonu kontaktowego do szkoły (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy),

- Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikacje danych osobowych. Prace przechodzą na własność organizatora,

- Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

IV. Terminy

-Prace należy przesłać do 30 listopada 2018 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

ul. J. Śliwki 8, z dopiskiem Konkurs „RUSZAJ SIĘ KUBUSIU”.

- Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród

V. Osoby odpowiedzialne

- Elżbieta Kotecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ( Tel. 530172154)

- Katarzyna Stefańska- Dubniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

- Dorota Opiełka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

- Wioletta Paczuska - pedagog szkolny

 

 
Konkurs plastyczny dla Niepodległej Polski

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Zapraszamy uczniów klas 0-III na trzecią edycję 
Powiatowo-Miejskiego Konkursu Plastycznego 
pt. „Czar polskich miast i wsi”
w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

REGULAMIN

 

1. Cele konkursu

- kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,

- uczczenie Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

- pobudzanie wyobraźni uczniów,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas 0-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Proponowane techniki realizacji: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką drukowanymi literami, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice
tel./fax. 32 270 57 07

9. Termin nadsyłania prac upływa 20.11.2018 r.

10. O terminie wręczenia nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając.

 

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................(imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Czas polskich miast i wsi", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.
2. Upoważniam Szkołę ................. (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.
3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ............... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).
5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

 

 
Konkurs wiedzy dla Niepodległej Polski

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach

Zapraszamy uczniów klas III na czwartą edycję
Miejskiego Konkursu Wiedzy
pt. „Jesteśmy Polakami”
w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
termin: 28 listopada 2018 r.

CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

2. Uczczenie Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

3. Rozwijanie szacunku do historii i tradycji swojego kraju,

4. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

ZAKRES TREŚCI KONKURSOWYCH:

· stolice Polski i ich najważniejsze zabytki,

· symbole narodowe,

· podstawowe legendy z dziejów Polski,

· najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski,

· sławni Polacy,

· podstawowe wiadomości krajobrazowo – przyrodnicze,

· sąsiedzi Polski

Szkoła może zgłosić 2- osobową drużynę. W czasie konkursu przewidziana jest praca grupowa oraz indywidualna.

Drużynę należy zgłosić do dnia 20 listopada 2018 r. drogą mailową podając

nr szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORGANIZATORZY

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

Serdecznie zapraszamy

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam ZSP 10 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka

...........................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

....................................................................................................

Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez ZSP 10 działalnością.

................................................... ..........................................

Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię i  nazwisko uczestników

 

1.

2.

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

Nazwa, nr szkoły

 

 

Telefon adres e-mail szkoły

 

 

 

 
Ślubowali w 100 rocznicę Niepodległości

 

4 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia w setną rocznicę Niepodległości.

Pierwszoklasiści tańcząc poloneza rozpoczęli swój program artystyczny. Następnie śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki, zasad zachowania na co dzień oraz przepisów ruchu drogowego. Po pokonaniu toru przeszkód obecna na sali Pani Dyrektor stwierdziła, że dzieci zdały egzamin i mogą być przyjęte do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści odśpiewali hymn szkoły i ślubowali na sztandar szkoły. Następnie Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Miłą niespodzianką dla dzieci i wszystkich gości była obecność piłkarzy Piasta Gliwice oraz maskotki Piasta. Na koniec uroczystości dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Kochane dzieci. Cieszymy się, że dołączyliście do braci uczniowskiej naszej szkoły. Z radością zdobywajcie wiedzę.

 

 

 
ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO - LITERACKIM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów z klas 0-IV do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - literackim pt. "Drzewa świadkami historii - 100 lecie niepodległości Polski." Celem konkursu jest edukcja w zakresie zmian  klimatycznych i ochrony drzew, podniesienie świadomości ekologicznej młodych autorów poprzez zachęcenie dzieci do tworzenia własnej twórczości plastycznej i literackiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej. To już XVI edycja , która rokrocznie odbywa się z okazji Święta Drzewa 10 października. Przedmiotem tegorocznego konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach:

Praca plastyczna dla uczniów z klas 0-II. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Forma płaska, format A3.

Praca plastyczno - literacka dla uczniów z klas III - IV. Uczniowie przygotowują prace plastyczną format A-3 dowolną techniką w formie płaskiej. Do pracy plastycznej dołączają wiersz, który powinien składać się co najmniej z 2 strof zawierających 4 wersy. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła 5 najlepszych prac w każdej z kategorii. Prace powinny być opisane czytelnie : adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna artystyczengo. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych. Prace prosimy nadsyłać do dnia 20.10.2018r. na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10

im.Powstańców Śląskich

ul.Jana Śliwki 8

44 - 102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

O terminie podczas którego nastąpi wręczenie nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na obu poziomach zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami. Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy

 
Rok Niepodległości - konkursy

Z okazji stulecia Niepodległości Delegatura w Gliwicach proponuje konkursy związane z obchodami Roku Niepodległości.
I.   Opowiedz mi o kraju moich dziadków  - konkurs epistolograficzny.
Forma: trzyetapowy: I – szkolny, II – rejonowy, III – wojewódzki
Kategoria: I. szkoła podstawowa, II gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe (uczniowie zgłaszają swoj udział nauczycielowi historii)
Regulamin konkursu
II.  1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości patriotyczne dla wszystkich typów szkół organizowany jest w roku obchodów stulecia niepodległości Polski.
Forma: dwuetapowy: I – etap rejonowy: przeprowadzony do 15 października 2018 r.
II – etap wojewódzki: przeprowadzony do 30 października 2018 r. (rozstrzygnięcie i wręczenie nagród)
Kategorie: I – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych (uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielowi informatyki i historii!), II – uczniowie klas gimnazjalnych i wszystkich klas liceów, techników, szkół branżowych
Regulamin konkursu

 
Muzyczne pożegnanie wakacji

 
Podręczniki do nauki religii na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników do nauki religii i wychowania do życia w rodzinie. Czytaj

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach  informuje, że uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu: 03.09.2018 r. w następujących godzinach:

Klasy  IV – VII o godz. 9 30
Klasy  I  - III o godz.
8 00

 
Konkurs wojewódzki o Irenie Sendlerowej

 

„Żałuję tylko jednej rzeczy…”

Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą życia Ireny Sendlerowej

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a nauczycielom za opiekę nad uczniami i inspirację. Wpłynęło 55 prac z całego województwa śląskiego – wyłonienie  tych najlepszych było wyjątkowo trudne, poziom prac okazał się wyrównany. Ostatecznie organizatorzy dokonali wyboru – nagrodzone prace wyróżniają się przede wszystkim oryginalnym podejściem do tematu, bogatą treścią, poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz wysokimi walorami artystycznymi, a także ciekawym doborem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych w ramach możliwości programu.

Wyniki:

I miejsce: Mateusz Męcik z ZSP nr 4 w Gliwicach

II miejsce: Paulina Sobczyk ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu

III miejsce: Mateusz Piątkowski ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Sosnowcu

Zwycięzcom gratulujemy!

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną wysłane w tym tygodniu na adresy szkół.

Organizatorzy

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 10
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl