Wojewódzki konkurs literacki

Zapraszam do kolejnego udziału w konkursie historycznym organizowanym w 40 rocznicę prowadzenia

stanu wojennego. Zachęcam do udziału i proszę zainteresowanych uczniów o kontakt ze mną

                                                                                                                                 Renata Węgrzyn

Pliki do pobrania

Konkurs w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Zapraszam do udziału w konkursie historycznym organizowanym w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zachęcam do udziału i proszę zainteresowanych uczniów o kontakt ze mną

                                                                                                     Renata Węgrzyn

 

Pliki do pobrania

ZAPRASZAMY NA WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt. „Znam swój kraj - Czar polskich miast i wsi” dla uczniów klas 0-III

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów z klas 0 – III do wzięcia udziału w VI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Znam swój kraj - Czar polskich miast i wsi”

1. Cele konkursu

- kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach: uczniowie klas 0 – I

uczniowie klas II - III

3. Technika realizacji dowolna: rysunek, malarstwo, wycinanki, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Każda placówka może nadesłać max 10 prac plastycznych z każdego poziomu. Na konkurs można nadesłać prace dotąd nigdzie niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

7.Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Nadesłane na konkurs prace będą opublikowane na stronie internetowej organizatora.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

9. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

10. Termin nadsyłania prac upływa 22.11.2021 r.

11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na obu poziomach zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Czas polskich miast i wsi", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych zostanie przeprowadzony w NASZEJ SZKOLE w następujących terminach:
1) pierwszy stopień – 26 października 2021 r. godz.9.00  - j. angielski , w tym samym dniu -   godz. 12.00 - historia
2) drugi stopień – 23 listopada 2021 r.
3) trzeci stopień – 9 marca 2022 r.

Pierwszy stopień konkursu odbędzie się w szkole, w wyznaczonym terminie przez dyrektora szkoły.

Stopień szkolny

I. Obszary umiejętności (takie same na wszystkich etapach konkursu) Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie i przestrzeni, porządkowanie chronologiczne, dostrzeganie zmian w funkcjonowaniu społeczeństw i związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia, dostrzeganie ciągłości rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego. Charakteryzowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych, dostrzeganie i wyjaśnianie związków przyczynowo – skutkowych, wyjaśnianie znaczenia wydarzeń dla rozumienia współczesnego świata. Pozyskiwanie i porównywanie informacji pochodzących z różnych źródeł. Tworzenie narracji historycznej w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł, formułowanie wniosków i ocen.

II. Treści kształcenia

1. Cywilizacje starożytne:
a) koczowniczy a osiadły tryb życia - skutki rewolucji neolitycznej;
b) cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii, Egiptu i Izraela) oraz cywilizacje starożytnej
Grecji i Rzymu - lokalizacja w czasie i przestrzeni oraz charakterystyka struktur społecznych
i systemu wierzeń;
c) porównanie systemu sprawowania władzy oraz organizacja społeczeństwa w Egipcie, Atenach
peryklejskich i Rzymie;
d) najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej świata starożytnego w różnych
dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze;
e) narodziny oraz rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.
2. Świat islamski i Bizancjum:
a) zasięg podbojów arabskich i ich wpływ na Europę;
b) zasięg i osiągnięcia cesarstwa bizantyjskiego.
3. Władza, społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy:
a) państwo Franków;
b) rozłam w Kościele w XI wieku oraz relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską;
c) system lenny i podziały społeczne w średniowieczu;
d) życie średniowiecznego miasta i wsi;
e) kultura rycerska;
f) styl romański i styl gotycki;
g) rola Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego.
4. Polska w okresie wczesnopiastowskim:
a) państwo pierwszych Piastów;
b) odbudowa i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego;
c) dokonania Bolesława Krzywoustego.
5. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego:
a) przyczyny oraz skutki rozbicia dzielnicowego;
b) sytuacja międzynarodowa ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego;
c) proces zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku.
6. Polska w XIV – XV wieku:
a) rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV wieku;
b) dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej oraz w polityce zagranicznej;
c) unia Polski z Litwą;
d) związki Polski z Węgrami w XIV i XV wieku;
e) relacje polsko-krzyżackie w XIII – XV wieku;

f) rozwój monarchii stanowej i uprawnień stanu szlacheckiego.
7. Wielkie odkrycia geograficzne:
a) przyczyny i skutki odkryć geograficznych;

b) najważniejsze dokonania odkrywców na przełomie XV i XVI w.
8. Europa w XV i XVI wieku:
a) cechy renesansu europejskiego i najważniejsze osiągnięcia przedstawicieli tej epoki;
b) przyczyny i następstwa reformacji;
c) kontrreformacja w Kościele katolickim.
9. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów:
a) najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki wewnętrznej ostatnich Jagiellonów;
b) polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów;
c) unia realna pomiędzy Polską a Litwą;
d) demokracja szlachecka;
e) życie gospodarcze w XVI wieku;
f) największe osiągnięcia polskiego renesansu;
g) reformacja na ziemiach polskich.

10.Rzeczpospolita w XVII wieku -wojna z Rosją, wojna z Ukrainą – powstanie Chmielnickiego, wojna ze Szwedami – potop szwedzki, wojna z Turkami – „Odsiecz wiedeńska”.

Literatura do I etapu - szkolnego
Podręczniki do nauki historii dla szkół podstawowych.  Atlas historyczny .Od starożytności do współczesności. Nowa Era [lub inny]  Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.1. Starożytność i   Średniowiecze, Toruń 2004 ; t.2. Czasy nowożytne, Toruń 2004 

Żółkiewski - obywatel wzorcowy, autor: Michał Bąk

Link: https://muzhp.pl/pl/c/2356/zolkiewski-obywatel-wzorcowy

Groby w Katedrze na Wawelu, autor: Łukasz Wojtach

Link: https://muzhp.pl/pl/c/402/groby-w-katedrze-na-wawelu

 

II stopień: Podręczniki do nauki historii dla szkół podstawowych.  Atlas historyczny .Od starożytności do współczesności. Nowa Era [lub inny]  Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.1. Starożytność i   Średniowiecze, Toruń 2004 ; t.2. Czasy nowożytne, Toruń 2004 

Żółkiewski - obywatel wzorcowy, autor: Michał Bąk

Link: https://muzhp.pl/pl/c/2356/zolkiewski-obywatel-wzorcowy

Groby w Katedrze na Wawelu, autor: Łukasz Wojtach

Link: https://muzhp.pl/pl/c/402/groby-w-katedrze-na-wawelu

 

III stopień : Podręczniki z historii dla szkół podstawowych.  Atlas historyczny .Od starożytności do współczesności. Nowa Era [lub inny]  Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, t.2. Czasy nowożytne, Toruń 2004 i t.3, XX wiek i Czasy współczesne, Toruń 2005. 

- dwie nowe wystawy IPN w Katowicach - do pobrania

  1. Powstania śląskie 1919–1921, autor: Aleksandra Korol-Chudy; Link: Powstania śląskie 1919–1921 PL/EN
  2. Stan wojenny 1981-1983, autorzy Karol Chwastek, Magdalena Duber, Michał Miwa-Młot

Link: Stan wojenny 1981–1983 PL/EN

 

Zachęcam do udziału i proszę o kontakt ze mną

Renata Węgrzyn

 

Konkurs plastyczny, fotograficzno - literacki. Święto Drzewa 10 października

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach zaprasza uczniów z klas 0 – II do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt.”Czarodziejskie drzewo” oraz w powiatowym konkursie fotograficzno – literackim dla uczniów z klas III - IVpt. „Czy znasz swojego „zielonego” sąsiada?”

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej młodych autorów poprzez zachęcenie dzieci do tworzenia własnej twórczości plastycznej i fotograficznej , poznania gatunków drzew , które rosną w sąsiedztwie miejsca zamieszkania oraz umiejętności korzystania z poczty mailowej.

Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach:

Plastyczna dla uczniów klas 0 - II

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). Format prac A3.

Fotograficzny – zdjęcie i opis drzewa dla uczniów z klas III -IV

Uczeń wykonuje zdjęcie drzewa, które rośnie w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, które być może mija codziennie w drodze do szkoły. Szuka informacji na jego temat w dostępnych źródłach, które przedstawia w formie krótkiej notatki.

Prace plastyczną zgłoszoną do konkursu fotografujemy i przesyłamy jako załącznik na podany poniżej adres mailowy. Zdjęcia okazów naturalnych wraz z opisem również przesyłamy na podany adres mailowy.

Na konkurs można nadesłać prace dotąd nigdzie niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przesyła tylko 5 najlepszych prac w każdej z kategorii.

Prace powinny być opisane w mailu do którego będą załączone: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów

Nadesłane na konkurs prace będą opublikowane na stronie internetowej organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Zdjęcia prac plastycznych oraz zdjęcia okazów naturalnych wraz z opisem prosimy nadsyłać do dnia 20.10.2021 r. na adres mailowy: zadaniowo@interia.pl

Kontakt telefoniczny :

ZSP nr 10 Szkoła Podstawowa nr 20 im.Powstańców Śląskich w Gliwicach

tel./fax. 32 270 57 07

O terminie rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na obu poziomach zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy: Małgorzata Czaplińska, Kornelia Zając