RATUJEMY KONIE

Współpraca z Klubem Gaja.

Od 2003r. nasza szkoła wspólpracuje z Klubem Gaja - jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących sie ochroną naturalnego środowiska i prawami zwierząt w Polsce. W ramach tej wspólpracy bierzemy udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Święto Drzewa" a także w akcji -"Zbieraj makulaturę, ratuj konie". Dzięki temu co roku zostają uratowane kolejne konie przed wywozem do rzeźni, trafiają one do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się hipoterapią.

ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

Segregujesz-Odzyskujesz.

Od 2006r. uczniowie naszej szkoly biorą udział w konkursie "Segregujesz-Odzyskujesz w zakresie zbiórki zużytych baterii. Konkurs organizuje Urząd Miasta w Gliwicach i przebiega on w dwóch kategoriach. Ważna jest łączna masa zebranych odpadów w danej placówce edukacyjnej oraz ich ilość w przeliczeniu na jednego ucznia. Zebrane przez nas baterie sa ważone i odbierane przez firmę Remondis S.A.Uczniowie bardzo angażują się w pozyskiwanie baterii i zbierają nawet po kilka tysięcy sztuk w ciągu roku szkolnego.

Największy sukces w tym konkursie nasza szkoła odniosła w 2007 r., kiedy to zdobyliśmy nagrodę Grand Prix i II miejsce w ilości zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia. Ciekawe jak będzie w tym roku? Konkurs trwa do czerwca 2012r.. Kto okaże się najlepszym "zbieraczem"?- Sprawdź listę najskuteczniejszych zbieraczy baterii w gablotce przy sali nr 28. Nauczyciele opiekujący się akcją: w klasach I-III p. K. Zając w klasach IV-VI p. Z. Marszałek-Chmura i p. M. Kamińska.

SZKOLNY KLUB EKOLOGICZNY

Szkolny Klub Ekologiczny.

W celu propagowania zachowań proekologicznych w życiu codziennym, w naszej szkole od 2001r. z inicjatywy pani M. Czaplińskiej i pani Z. Marszałek-Chmury działa Szkolny Klub Ekologiczny. Na zajęcia klubu uczęszczają chętni uczniowie klas IV-VI, którzy chcą pogłębiać swą wiedzę i umiejętności ekologiczne, czują potrzebę rozwijania odpowiedzialności za stan środowiska. Zajęcia mają charakter warsztatowy, wiosną i jesienią przebiegają głównie w ogrodzie szkolnym lub w najbliższych ekosystemach (łąka, las, park). Plan pracy klubu opiera się na autorskim programie „Program zajęć pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym dla klas IV – VI – Klub Ekologiczny”. W ramach zajęć organizowane są też wycieczki, w czasie których uczniowie poznają środowisko najbliższej okolicy, szkoły , domu. Jedną z ciekawych wypraw było przejście „Szlakiem pomników przyrody w naszym mieście”, podczas której odwiedziliśmy drzewa pomnikowe na terenie Gliwic. Dzieci zaopatrzone w plan miasta i opracowaną wcześniej trasę wycieczki, wykonały zadania badawcze. Wyszukały drzewa pomnikowe, oznaczyły je i zmierzyły obwody pni. Następnie wykonały zdjęcia oraz naszkicowały odwiedzone drzewa pomnikowe.. Innym razem odwiedziliśmy przedsiębiorstwo oczyszczania miasta Remondis S.A. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyjście do Muzeum Geologii Złóż czy wycieczka do dużej lecznicy dla zwierząt w Gliwicach. Zajęcia w terenie odpowiednio ukierunkowują obserwacje uczniów, a to pomaga zrozumieć współzależności różnych elementów środowiska przyrodniczego.

PODAJMY RĘCE DRZEWOM

Szkoła otoczona jest pięknym drzewostanem, który w większości znajduje się na terenie boiska szkolnego. Mając na celu zapoznanie dzieci z nazwami drzew w najbliższej okolicy szkoły oraz chcąc zaszczepić ideę ochrony, pielęgnacji i dostrzegania ich piękna przygotowano i realizuje się projekt pt.”PODAJMY RĘCE DRZEWOM”. Pomysłodaczynią i inicjatorką działań w tym zakresie jest M.Nowotny. W realizację włączyły się M.Czaplińska i Z.Marszałek – Chmura. Sklasyfikowano drzewa, oznaczono, wykonano mapę wytyczonej ścieżki przyrodniczej - szlakiem gatunków drzew wraz z legendą . “Zielona Ścieżka” służy dzieciom i wychowawcom do organizowania ciekawych zajęć w terenie.Uczniowie biorą pod opiekę w klasie I wybrane drzewo i wraz z nim “rosną” i rozwijają  się w naszej szkole, aż do klasy VI.

OGRÓD SZKOLNY

W naszej szkole realizowne są projekty i podejmowane są działania ekologiczne.W roku 1998 rozpoczęto zabiegi rewitalizacyjne ogrodu szkolnego, który założony już w 1910 roku na przestrzeni czasu przechodził różne koleje losu. Zdemontowano stare ogrodzenie, przekopano i wyplantowano teren, nawieziono ziemi, nadano nowy kształt, obsadzono roślinami .W prace zaangażowana była cała społeczność szkolna .Ogród do dziś pomaga poznawać dzieciom tajniki sadzenia , siania , pielęgnacji roślin . Dzieci przygotwują sadzonki roślin, które nastepnie sadzą do gruntu. Docelowo opiekę sprawują nad nim członkowie Szkolnego Klubu Ekologicznego , które działa na terenie naszej szkoły. Na terenie szkoły realizowany jest , jako innowacja pedagogiczna , “Program działań służacy poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu” dla klas I-III - od 1998 roku i nadal.Głównym założeniem jest realizacja treści edukacji ekologicznej jako ścieżki międzyprzedmiotowej w ramach obowiązujących treści jako ich uzupełnienie i rozszerzenie.