A A A
лепнина декор
szkoła podstawowa
+ Pedagog i psycholog szkolny

W NASZEJ SZKOLE PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY PROWADZI NASTĘPUJĄCE
PROGRAMY I ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE:

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.


 

Program dla dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej prowadzony dla dzieci z klas 1- 3 raz w tygodniu przez pedagoga i psychologa szkolnego. Program składa się z dwóch części. Pierwsza część ma na celu zintegrowanie grupy, natomiast  II część programu zawiera więcej zabaw i ćwiczeń, które dostarczają dzieciom pozytywnych doświadczeń, wzmacniają ich poczucie własnej wartości. Głównym celem programu jest dostarczenie dzieciom okazji do: podniesienia własnej samooceny (u dzieci nadpobudliwych jest ona bardzo niska),  przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie, nabycia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością, odreagowania silnych emocji, poznania technik radzenia sobie z nadpobudliwością. W programie wykorzystano: gry i ćwiczenia towarzyskie i zabawowe, techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe,  ćwiczenia wspomagające koncentracje uwagi.


W klasach drugich prowadzone są zajęcia na podstawie poradnika dla dzieci i młodzieży „Będę świadkiem w sądzie”. Publikacja zawiera następujące rozdziały: Kim jest świadek w sądzie? Dlaczego ludzie idą do sądu? Jak wygląda sąd? Kto jest kim w sądzie? Co się dzieje za drzwiami sali rozpraw? Winny czy niewinny? Czy ja w ogóle muszę iść do sądu? Na czym polega Twoje zadanie jako świadka? Trudne pytania. Po rozprawie.


W klasach pierwszych prowadzimy program „Nie pójdę z nieznajomym”, który ma na celu przybliżyć dzieciom problem bezpieczeństwa w kontaktach z innymi osobami, uchronić dzieci przed zagrożeniami ze strony obcych osób . Podczas realizacji programu pokazujemy dziecku jakimi kryteriami powinny się kierować w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.


W klasach 1-3 realizujemy program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”, który ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacji, w której inne osoby palą przy nich papierosy, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają prowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.


Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.Warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego:

Klasy 0-3


- „Asertywności” – w trakcie zajęć dzieci mają możliwość poznać lepiej samych siebie, swoje reakcje w kontaktach z innymi, myśli i uczucia im towarzyszące.
- „Bezpieczne ferie” – zajęci maja na celu uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,  rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- „Bezpieczne wakacje” – zajęcia mają na celu wyposażenie dzieci w odpowiednia wiedzę na tematy zagrożeń okresu wakacyjno-letniego i wiedzę o zasadach i sposobach zachowania się i przeciwdziałania tych zagrożeń,
- „Bądź bezpieczny na drodze” – zajęcia mają na celu uświadomienie młodym piechurom, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
- „Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom jak bezpiecznie poruszać się idąc do i ze szkoły – nakazy i zakazy bezpiecznego poruszania się po drodze
- Agresja – zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji
- Czy mogę pogłaskać psa? – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom zagrożenia jakie niesie ze sobą kontakt z psem oraz nauczenie bezpiecznego zachowania w przypadku niespodziewanego ataku psa.
- Rower między samochodami.
- Samochód miedzy rowerami

Klasy 4-6


- Dlaczego ludzie piją alkohol lub biorą narkotyki?
- Nie palę.
- Lekomania.
- Uzależnienia od komputera.
- Dlaczego alkohol i narkotyki są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży?
- Jak radzić sobie z presją kolegów?
- Jak radzić sobie ze stresem?
- Jak wyrażać negatywne emocje, np. złość, gniew?
- Jak odmawiać?
- Gdzie szukać pomocy?
-Stop przemocy!
- Stop Cyberprzemoc!
- Pamiętaj masz jedno życie!
- w klasach 6 prowadzimy zajęcia na temat zaburzenia odżywiania, które niestety pojawiają się najczęściej w okresie adolescencji. Choć częściej spotykane są u kobiet, zdarza się, że dotykają również mężczyzn. Wśród zaburzeń związanych z zakłóceniem wzorców odżywiania wyróżniamy dwie najbardziej powszechne kategorie: anoreksja i bulimia, które omawiamy na zajęciach z dziećmi.


Psycholog realizuje następujące zadania:


1. Praca z dziećmi:


• Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
• Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
• Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
• Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
• Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
• Rozmowy wychowawcze.


2. Praca z rodzicami:


• Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
• Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
• Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów.
• Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.


3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:


• Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
• Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
• Interwencje wychowawcze.
• Konsultacje indywidualne dla nauczycieli dotyczące dziecka lub klasy

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:


• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
• przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
• rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
• prowadzi zajęcia profilaktyczne i inne,
• prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami,
• ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
• prowadzi konsultacje dla rodziców,
• współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta, itp.
• współpracuje z psychologiem szkolnym
• prowadzi interwencje wychowawcze,
• nadzoruje realizowanie obowiązku szkolnego,
• udziela wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo
i losowo, kierowanie do specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu.


Granice, czyli co wolno dziecku.

Każdego dnia niektórzy z nas spotykają się z trudnościami związanymi z dyscyplinowaniem dzieci, coraz częściej rodzice sygnalizują problemy wychowawcze. Do najczęstszych z nich należą: reagowanie nieadekwatnie do sytuacji, buntowanie się, zachowanie agresywne w stosunku do rodziców, rodzeństwa jak również rówieśników. Czy można temu zaradzić? Zastanówmy się? Czytaj dalej...


 

Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. „Rozwojowa” ponieważ wymienione trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej i mają charakter przewlekły. Nie możliwe by ktoś się stał dyslektykiem „z dnia na dzień” chyba, że mamy do czynienie
z tzw. „dysleksja nabytą” czyli utratą opanowanej umiejętności czytania i pisania na skutek np. powypadkowego urazu mózgu. Czytaj dalej


Przeczytaj artykuł o agresji
Pedagog szkolny - mgr Wioletta Paczuska przyjmuje w sali 35:

 

Poniedziałek 800 –1300 i 1630 – 1900
Wtorek 800 – 1130 i 1230 – 1330
Środa 800 –1200
Czwartek 800 –1130 i 1230 -1330
Piątek 1000 – 1130

 

Psycholog szkolny - mgr Danuta Urgoł przyjmuje w sali 33:

Poniedziałek 800 –1430
Wtorek 800 – 1100
Środa 1430 –1800
Czwartek
Piątek 800 – 1200
 
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl