A A A
szkoła podstawowa
+ Edukacja regionalna
Zaproszenie na konkurs plastyczny pt. "Wielkanocny zajączek"

Miejsko - Powiatowy Konkurs Plastyczny

dla uczniów klas 0-III   

organizowany

przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

pt. „Wielkanocny zajączek"

w ramach XVII edycji Szkolnych Dni Kultury Regionalnej


REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji i kultury regionu,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas 0-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

3. Proponowane techniki realizacji: techniki mieszane, własne


4. Format:
forma płaska, maksymalny format A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy, prosimy wypisać drukowanymi literami).

6. Każda placówka/szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych z każdego poziomu.

7. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

8. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

10. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

11. Termin nadsyłania prac upływa 5.04.2019 r.

12. O terminie wręczenia nagród szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Bernadeta Owsiana-Kogut, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając.

 

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Wielkanocny zajączek", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

 
Projekt XVI edycji Dni Kultury Regionalnej

Opracowały: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

PROJEKT

XVI EDYCJI DNI KULTURY REGIONALNEJ

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10

w Gliwicach

Organizatorzy przedsięwzięcia: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

Cel przedsięwzięcia: Kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem i regionem. Umożliwienie poznania i utrwalenia znajomości legend o rodzinnym mieście w powiązaniu z odpowiednimi faktami historycznymi i miejscami.

Uczestnicy: Uczniowie klas O - III, nauczyciele, rodzice

Miejsce imprezy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 –Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Metody i formy organizacyjne: bezpośrednie uczestnictwo poprzez: wycieczki, konkursy (powiatowy, szkolny, wiedzy i plastyczny), prezentacje, inscenizacje, działalność plastyczną, muzyczną, przeżywanie.

Program imprezy:

I etap — konkurs powiatowy „Świat gliwickich legend w oczach dziecka"

Celem konkursu jest: kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem, rozwijanie wyobraźni plastycznej dziecka oraz więzi na szczeblu „Moja mała ojczyzna". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na papierze formatu A3. Prace plastyczne należy wykonać do jednej z następujących legend pochodzących ze zbioru „Świat gliwickich legend" Edmunda Całki:

- „Dobre duszki wód"

- „Chrupiące półksiężyce”

- „Tajemnica złotego kielicha"


Zaproszenie na konkurs - załącznik nr 1

II etap — klasy O — III wycieczki regionalne (lekcje muzealne) do Zamku Piastowskiego lub Willi Caro


Wycieczki zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu — dniach poprzedzających Szkolne
Dni Kultury Regionalnej. Wezmą w nich udział uczniowie klas O — III.

W ramach wycieczek -lekcji muzealnych - uczniowie poznają wygląd średniowiecznych
Gliwic oraz codzienne życie mieszkańców. W trakcie zajęć wykorzystane będą oryginalne zabytki i ich kopie, a w grupach młodszych dzieci pojawią się elementy zabawy. Stworzy to możliwość integracji treści programowych, form i metod pracy, a w konsekwencji oddziaływanie na różne sfery osobowości ucznia. Wiedza, którą dzieci zdobędą podczas wycieczek na temat kultury średniowiecznej regionu gliwickiego, w powiązaniu ze światem gliwickich legend, zostanie sprawdzona w szkolnym konkursie wiedzy dla klas III zorganizowanym podczas XVI edycji Dni Kultury Regionalnej.

Organizatorzy zapewniają:
uzgodnienie terminów i tematów lekcji muzealnych

III etap klasy 0 – III


-
Zapoznanie w klasach z wybranymi legendami ze zbioru „Świat gliwickich legend" E. Całki
-
Wykonanie pracy plastycznej (konkurs międzyklasowy) do przeczytanej legendy „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki - Galeria na drzwiach

-
Nauka słów i melodii piosenki pt. „Spacer z gliwicką legendą" - zał. nr 2

-
Szkolny konkurs wiedzy dla klas III w oparciu o lekcję muzealną „Dzieje ziemi gliwickiej" i przeczytane legendy ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki – zał. Nr 3


Spotkanie na sali gimnastycznej — festiwal regionalny (25.04.2018 r.)


1.
Inscenizacja legendy „Dobre duszki wód” ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki
2.
Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. Świat gliwickich legend w oczach dziecka”— wręczenie nagród i dyplomów

3.
Wspólne śpiewanie piosenki pt. Spacer z gliwicką legendą

4.
Rozstrzygnięcie konkursów szkolnych

-
Szkolny konkurs wiedzy dla klas IIIpt. „Gliwickie legendy”

-
Międzyklasowy konkurs plastyczny „Świat gliwickich legend” – galeria na drzwiach

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 10
www.kotoński.pl - Lepsza strona internetu, projektowanie stron internetowych, reklama, webdesign
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
im. Powstańców Śląskich
44-100 GLIWICE, ul. Jana Śliwki 8
tel./ fax (32) 270 57 07, e-mail: sp20-gliwice@oswiata.org.pl