MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GLIWICACH

Szkoła dąży do osiągnięcia najwyższych wyników w nauczaniu, wychowaniu oraz opiece nad uczniami, za pomocą pełnego wykorzystania, bazy materialnej, potencjału nauczycieli,  wychowawców i pracowników, przyznanych środków z budżetu, dochodów samorządowych jednostek budżetowych  oraz  środków Rady Rodziców, w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny.

 


 

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GLIWICACH

Nasza szkoła jest placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej w atmosferze życzliwości i zrozumienia.  Pragniemy wyposażyć ich  w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własne możliwości i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata oraz byli gotowi do podejmowania właściwych decyzji.
Chcemy, aby szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku, rodzice darzyli nas zaufaniem i wspierali szkołę w jej działaniach, a pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Pragniemy, zapewnić naszym uczniom:

 • możliwość zdobywania wiedzy w oparciu o nowoczesne metody nauczania
 • opiekę wychowawczą
 • przygotowanie do samodzielnego życia
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości
 • wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji
 • uczymy gospodarowania czasem wolnym ucznia poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • oferujemy zajęcia wspierające rozwój ucznia.

 


 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GLIWICACH

Nasz absolwent:

 1. Jest aktywny.
 2. Jest ciekawy świata.
 3. Jest odpowiedzialny.
 4. Jest uczciwy i koleżeński.
 5. Charakteryzuje się wrażliwością i wysoką postawą etyczną.
 6. Kreatywnie podchodzi do świata.
 7. Jest otwarty, chętnie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych.
 8. Jest  otwarty na współczesną Europę i świat, przy czym wykazuje postawę patriotyczną.
 9. Jest punktualny, dotrzymuje terminów.
 10. Szanuje swój czas i innych ludzi.
 11. Stara się przewidywać skutki swoich działań, cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki. Wytrwale i konsekwentnie szuka innych rozwiązań.
 12. Potrafi wykorzystywać swoje możliwości i dostosowywać się do realiów współczesnej rzeczywistości.
 13. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
 14. Rozumie potrzebę zdrowego trybu życia, dbania o estetykę wyglądu oraz higienę osobistą.
 15. Sprawnie komunikuje się w języku polskim i obcym. Umiejętnie korzysta z komputera i technik informatycznych.
 16. W  kontaktach międzyludzkich przestrzega obowiązujących zasad kultury.